Category: Uncategorized

นับคะแนนได้เริ่มขึ้นในเขตเลือกตั้ง

นับคะแนนได้เริ่มขึ้นในเขตเลือกตั้ง Jayanagar Assembly ในเมือง Bengaluru ซึ่งการเลือกตั้งได้จัดขึ้นในวันที่ 11 มิถุนายนการเลือกตั้งสมัชชาถูกจัดขึ้นที่เมือง Karnataka ในวันที่ 12 พฤษภาคม แต่การลงคะแนนเลือกตั้งใน Jayanagar ถูก countermanded หลังจากการตายของผู้สมัคร ผู้ถือที่นั่ง การเลือกตั้งประมาณร้อยละ 55 ได้รับการบันทึกไว้ในเขตเลือกตั้ง